Algemene Voorwaarden Scoor voor je Club

Versie 1.4, 29 juni 2022

1. Definities

Dienst

De Dienst Scoor voor je Club wordt door Dappre B.V. aangeboden via de Dappre app en stelt gebruikers in staat te sparen voor hun favoriete club(s) en voor zichzelf.

Dappre

Dappre B.V. statutair gevestigd te 5281RA Boxtel, aan de Eindhovenseweg 22a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72325747.

Dappre app

De mobiele applicatie, inclusief het onderliggende digitale ecosysteem met bijbehorende elektronische communicatie-infrastructuur en -diensten door middel waarvan de Dienst aan consumenten kan worden aangeboden.

Deelnemer

Een afnemer van de Dienst die de Dappre app heeft geïnstalleerd en die deze, via een PSD2 aanbieder, aan zijn of haar bankrekening heeft gekoppeld

PSD2 aanbieder

Een bedrijf dat met een vergunning van en onder toezicht van de Nederlandsche Bank betaaldiensten kan aanbieden aan consumenten.

Digitale Spaarpot

Onderdeel van de Scoor voor je Club Dienst waarin de gebruiker zijn/haar Club Saldo en Persoonlijk Saldo beheert.

Club Saldo

Dat deel van het bedrag in de Digitale Spaarpot dat maandelijks automatisch wordt afgedragen aan één of meer clubs op basis van de keuze van de Deelnemer.

Persoonlijk Saldo

Dat deel van het bedrag dat beschikbaar is voor een Deelnemer om te gebruiken voor een uit een lijst te selecteren doel. Dit saldo mag tot een maximaal bedrag oplopen, zoals aangegeven onder Persoonlijk Saldo, alvorens het door de desbetreffende Deelnemer verplicht moet worden ingezet voor zijn of haar persoonlijke spaardoel.

2. Algemene informatie

2.1

Deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club zijn van toepassing op de Dienst die door Dappre via de Dappre app wordt aangeboden.

2.2

De Dappre app is eigendom van Dappre B.V. Voor het gebruik van de Dappre app gelden afzonderlijke Algemene Voorwaarden, waarvan deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club integraal en uitdrukkelijk onderdeel uitmaken.

3. Randvoorwaarden gebruik Dienst

3.1

De Dienst kan alleen worden gebruikt door een Deelnemer die deze Dienst, via een PSD2 aanbieder, aan zijn of haar bankrekening heeft gekoppeld.

3.2

Een Deelnemer dient te voldoen aan de voorwaarden die de desbetreffende PSD2 aanbieder stelt en de voorwaarden die de bank van de Deelnemer stelt aan het koppelen van de bankrekening aan een dienst van een PSD2 aanbieder.

3.3

De Scoor voor je Club saldo’s worden door een Deelnemer zelf beheerd. Om verlies van tegoeden te voorkomen -bijvoorbeeld door het verliezen van de telefoon of het per ongeluk verwijderen van de Dappre app- dient de Deelnemer zelf een back-up te maken van de gegevens in de Dappre app en te onthouden waar hij de desbetreffende back-up heeft opgeslagen. Een dergelijke back-up dient in ieder geval nooit op dezelfde telefoon te worden opgeslagen.

4. Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid

4.1

Dappre verklaart dat:

  1. zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club;
  2. zij er alles aan zal doen om te bevorderen dat de PSD2 aanbieder waarvan de Dienst gebruik maakt zich zal houden aan de verplichtingen die zij ten opzichte van Dappre is aangegaan, in het bijzonder de verplichtingen inzake minimale gegevensverwerking; en,
  3. zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet in strijd zal handelen met de eisen van professionele zorgvuldigheid.
  4. zij de saldo’s zal beheren conform de eisen die daaraan bij wet- en regelgeving zijn of worden gesteld en overeenkomstig de richtlijnen van de toezichthoudende instanties.
4.2

Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 4.1, is Dappre niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

4.3

Dappre sluit elke aansprakelijkheid voor de dienstverlening door een PSD2 aanbieder en/of door de bank van een Deelnemer hierbij nadrukkelijk uit.

4.4

Dappre is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

4.5

Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 4.1, die onbeperkt is, zal het totaal van Dappre’s aansprakelijkheid richting een Deelnemer onder geen enkele omstandigheid de hoogte van het Persoonlijk Saldo van de desbetreffende Deelnemer overschrijden.

4.6

Dappre kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gespaarde bedragen, in gevallen waarin een Deelnemer niet zelf zijn of haar account kan herstellen na verlies of beschadiging van de telefoon waarop de Dappre app en de Dienst zijn geïnstalleerd. Een Deelnemer kan het verlies van gespaarde bedragen voorkomen door zelf een back-up te maken van zijn of haar instellingen en door te onthouden waar hij of zij de desbetreffende back-up heeft opgeslagen.

4.7

Dappre behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club zullen online bekend gemaakt worden. De gepubliceerde meest actuele versie van de Algemene voorwaarden Scoor voor je Club is steeds van toepassing.

5. Overige bepalingen

5.1

Bedragen die worden ontvangen terwijl het Persoonlijk Saldo al met het maximaal toegestane bedrag is gevuld, worden automatisch toegevoegd aan de Club Spaarpot van de desbetreffende Deelnemer.

5.2

Na 36 maanden inactiviteit vervalt het Persoonlijk Saldo van de ex-deelnemer.

5.3

Bij het vervallen van het Persoonlijk Saldo wordt dit saldo overgemaakt naar de laatst door de Deelnemer gekozen club(s), met inhouding van de vergoeding die alsdan aan Dappre verschuldigd zal zijn in overeenstemming met de tarieven die daarvoor alsdan zullen gelden.

5.4

Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij Deelnemer een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Dappre aan een Deelnemer stuurt zal worden geadresseerd aan het e-mailadres dat de desbetreffende Deelnemer aan Dappre heeft verstrekt. Elke kennisgeving aan Dappre kan worden toegezonden aan Scoor voor je Club, Eindhovenseweg 22a, 5281RA Boxtel of per e-mail aan team@scoorvoorjeclub.nl

5.5

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden Scoor voor je Club niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Scoor voor je Club niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

5.6

Op de Dienst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft.

5.7

De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen inzake de Dienst, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

5.8

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan.

5.9

Bij buitengerechtelijke geschilbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld.

6. Acceptatie algemene voorwaarden

Door de Dienst te gebruiken accepteert de Deelnemer deze Algemene voorwaarden onder uitsluiting van eventuele afwijkende eigen voorwaarden van Deelnemer.