Algemene Voorwaarden Dappre

Gebruiksrecht

Dappre is bestemd voor individueel gebruik door natuurlijke personen. Natuurlijke personen die een functie binnen een organisatie vervullen kunnen de Tribes functie wel gebruiken, maar doen dit dan op persoonlijke titel en zonder dat de identiteit of de betrokkenheid van de organisatie die zij zeggen te vertegenwoordigen door Dappre B.V. is gevalideerd.

Voor elke vorm van gebruik die afwijkt van het toegestane dient u vooraf contact op te nemen met Dappre B.V., zodat we kunnen beoordelen welke oplossingen er voor uw specifieke behoefte(n) beschikbaar zijn en welke voorwaarden we dan met elkaar overeenkomen.

Auteurs- en naburige rechten

Indien u auteursrechtelijk beschermde werken upload naar een 'Tribe' of daarbij gebruik maakt van prestaties die worden beschermd door aan het auteursrecht verwante regelgeving ("naburige rechten") dan is dat alleen toegestaan indien u beschikt over de daarvoor benodigde rechten en indien u de forfaitaire heffing van de collectieve beheersorganisatie(s) heeft betaald die mogelijk van toepassing is. U dient dit op eerste verzoek van Dappre B.V. te kunnen aantonen.

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Dappre B.V.

Dappre B.V. kan uitsluitend verantwoordelijk worden gehouden voor, en aanvaardt derhalve uitsluitend aansprakelijkheid ten aanzien van, haar eigen handelen en niet voor of ten aanzien van het handelen van derden door wie of met wie verbindingen worden aangegaan op basis van de Dappre app.

Dappre B.V. wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van Dappre op een wijze die niet expliciet is toegestaan.

In het kader van haar dienstverlening heeft Dappre B.V. een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In gevallen waarin gebruikers aantoonbaar schade hebben geleden door een verlies van verbindingen waarvan de oorzaak aantoonbaar ligt bij Dappre dan zal de hoogte van de compensatie zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Dappre B.V. in dat soort gevallen uitkeert.

Beschikbaarheid van onze diensten

Dappre B.V. biedt de gratis versie van de Dappre app aan zonder enige impliciete of expliciete garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van de dienst. Onze dienstverlening op basis van de Dappre app kan worden onderbroken ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuurstoringen. We kunnen sommige van of al onze diensten te allen tijde stopzetten, met inbegrip van bepaalde functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platformen. Gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen van invloed zijn op onze diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht.

De Dappre app maakt het mogelijk dat gebruikers een backup maken van de verbindingen die zij aangaan met anderen met behulp van de Dappre app. Gebruikers hebben de vrije keuze van deze ingebouwde backup-mogelijkheid gebruik te maken en daarom is deze handeling ook niet geautomatiseerd. Gebruikers die geen gebruik maken van de backup-mogelijkheid kunnen de verbindingen die zij met anderen zijn aangegaan via Dappre niet meer benaderen wanneer zij van telefoon wisselen. Dappre B.V. beschikt namelijk niet over de sleutel die nodig is voor toegang tot die set van verbindingen.

Beëindiging

Dappre B.V. kan uw toegang tot of het gebruik van de Dappre dienst(en) wijzigen, opschorten of beëindigen, wanneer u onze voorwaarden of de intentie daarvan schendt, of wanneer u letsel of mogelijke (wettelijke) risico's voor ons, onze gebruikers of anderen veroorzaakt.

"Tribes"

Dappre B.V. bemoeit zich niet met de inhoud van hetgeen met behulp van de Dappre app wordt gecommuniceerd en heeft geen toegang tot deze inhoud. Dit geldt ook voor de inhoud van de berichten in de "Tribes" waarvan zij geen deel uitmaakt. Personen die een "Tribe" aanmaken dienen er voor te zorgen dat de deelnemers in een "Tribe" zich houden aan de vigerende wet- en regelgeving.

Geschilbeslechting: toepasselijk recht en forumkeuze

Op de dienstverlening van Dappre B.V. op basis van de Dappre app is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft.

De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan.

Bij buitengerechtelijke geschilbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld.

Acceptatie algemene voorwaarden

Door de Dappre app te gebruiken accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van eventuele afwijkende eigen voorwaarden van gebruiker.

Wijziging en aanvulling algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen door Dappre B.V. worden gewijzigd of aangevuld. Indien en zodra dat gebeurt zal gebruiker hiervan een notificatie ontvangen. Elk verder gebruik nadat deze notificatie is gedaan houdt acceptatie in van de gewijzigde en/of aangevulde versie.