Beleid Verwerking Persoonsgegevens

Dit is het beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre B.V. inzake het gebruik van de Dappre App, DappreConnect en dappre.com (gezamenlijk ‘Dappre’). Dit beleid verwerking persoonsgegevens geeft informatie over de gegevens die Dappre B.V. verwerkt van de gebruikers van Dappre.

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is opgesteld op 26 september 2019 (versie 2).

Wanneer is dit beleid verwerking persoonsgegevens van toepassing?

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is van toepassing indien en voor zover Dappre B.V. persoonsgegevens verwerkt van Dappre gebruikers. In de Dappre eCard module worden door Dappre geen persoonsgegevens verwerkt. Het is echter ook mogelijk in de Dappre App een kaartje aan te maken en daarop persoonsgegevens in te vullen. Gebruikers kiezen daarbij zelf of en welke persoonsgegevens zij voor welk doel met wie willen delen en voor hoelang.

Op de websites van Dappre en in de Dappre App tref je mogelijk een of meer links aan naar websites van derden. Het staat je vrij die links al dan niet te gebruiken. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dappre is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens:

Dappre B.V.
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
Nederland
KvK-nummer: 72325747

Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je Dappre alleen gebruiken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid verwerking persoonsgegevens heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Dit omdat je door Dappre te gebruiken de mogelijkheid hebt er voor te kiezen persoonsgegevens in je Dappre App op te nemen en deze met anderen te delen. Daarom verbieden wij je hierbij, als je jonger bent dan 16 jaar, Dappre te gebruiken zonder bovengenoemde toestemming.

Gebruik van de Dappre App

Wanneer je de Dappre App gebruikt verwerken wij persoonsgegevens van je. Het betreft persoonsgegevens die jij besluit met anderen (individuen, organisaties, apparaten) te delen met behulp van Dappre en die je voor dat doel, invult op je Dappre kaartje(s).

Omdat je zelf bepaalt wat er op jouw Dappre kaartje(s) staat, bepaal je zelf wat er wordt opgeslagen en gedeeld, met wie of wat en voor hoelang.

Privéberichten/foto's die je met andere Dappre gebruikers 1-op-1 uitwisselt worden altijd eerst op je apparaat versleuteld voordat ze door ons worden verstuurd. Deze versleutelde gegevens blijven bij ons (in 'cache') staan tot ze worden opgehaald, maar nooit langer dan één maand.

Berichten die in 'Tribes' worden uitgewisseld worden onversleuteld uitgewisseld via de beveiligde Tribe servers van Dappre B.V. en worden na één maand automatisch gewist.

Er zijn drie redenen waarom wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven:

  • we willen de (beperkte) opslagcapaciteit van je telefoon niet te zeer belasten;
  • we willen je de mogelijkheid bieden vanaf een ander apparaat (zoals bijvoorbeeld een nieuw toestel) de toegang tot je gegevens te herstellen. Dit betreft je Dappre kaartje en de bibliotheek van (beveiligde en versleutelde) verbindingen die je aangaat met personen, organisaties en apparaten. In die bibliotheek worden geen gegevens opgenomen die je via die verbindingen kunt benaderen en of delen, want die blijven altijd staan bij de bron;
  • we willen personen die zich bij een 'tribe' aansluiten toegang bieden tot berichten die in de desbetreffende 'tribe' in de maand voorafgaande aan hun toetreding zijn uitgewisseld.

Wanneer je gegevens van jouw Dappre kaartje, berichten en/of foto's deelt met andere gebruikers, krijgen deze gebruikers de beschikking over deze gegevens. Mogelijk worden deze gegevens door andere gebruikers hergebruikt binnen andere toepassingen (bijvoorbeeld het synchroniseren met een adresboek). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze andere toepassingen. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke toepassingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Omdat je zelf bepaalt wat er op jouw Dappre kaartje staat kun je van deze gegevens volledig zelf bepalen wat er door Dappre B.V. wordt verwerkt. Dit geldt ook voor het versturen van berichten/foto's via een 'Tribe'; je bepaalt zelf wat de inhoud is van een bericht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Nadat je jouw gegevens uit Dappre hebt verwijderd duurt het maximaal 2 maanden voordat deze gegevens uit de Dappre systemen zijn verdwenen.

Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je Dappre B.V. een vraag stelt over Dappre of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Dappre B.V., verwerken wij contactgegevens van je, voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie die te maken heeft met je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Dappre B.V. die zich bezig houden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in ons registratiesysteem. Hierin nemen we dan tevens contactgegevens op zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of social media account. Je kunt zelf bepalen welke contactgegevens je wel of niet met ons wilt delen voor de afhandeling van je vraag of klacht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. Je kunt ons te allen tijde vragen je contactgegevens eerder te verwijderen.

Website dappre.com

Op onze website dappre.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dappre B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met anderen.

Google Analytics

Op onze website dappre.com maken we gebruik van Google Analytics. We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. ‘Gegevens delen’ in de beheeromgeving staat uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies.

We hebben Google geen toestemming gegeven om via dappre.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en overigens Google Analytics ingesteld conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Firebase Services

Onze Dappre App maakt gebruik van Google Firebase Services. Firebase geeft ons inzicht in de prestaties en stabiliteit van onze app, zodat we problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen doorvoeren. Firebase verzamelt zelf geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII), zoals namen, e-mailadressen of telefoonnummers.

Standaard verzamelt de SDK (‘software development kit’) van Firebase ‘identifiers’ voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld Android ‘Advertising ID’ en ‘Advertising Identifier’ voor iOS). De SDK maakt daarbij gebruik van technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies. Deze ‘Advertentie-ID’ kan op het mobiele apparaat worden gereset. Als de Advertentie-ID niet beschikbaar is, wordt in plaats daarvan de hardware-ID van het apparaat, bijvoorbeeld de Android-ID (SSAID), verzameld. Deze alternatieve Advertentie-ID’ kan over het algemeen niet worden gereset. We hebben Google geen toestemming gegeven om via de Dappre App verkregen gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt natuurlijk altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Stuur in dat geval even een mailtje naar team@dappre.com, of neem telefonisch contact op via 020 799 76 14. We reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen 4 weken. Als je wil, sturen we je gegevens op in een elektronisch formaat als XML of PDF.

Als je wil dat we je gegevens direct doorsturen naar een andere partij doen we dit ook voor je, als dit technisch mogelijk is.

We verwachten natuurlijk wel dat je kunt aantonen dat jij jij bent.

Dappre via Social Media

Dappre B.V. kan net als jij, actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter en Youtube. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt of een persoonlijke boodschap verzendt kan het zijn dat wij persoonsgegevens van je ontvangen (zoals je gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres of je geslacht). In zo'n geval zullen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van je boodschap, vraag of klacht verwerken zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens.

Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van de desbetreffende social media websites van toepassing. We raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het Beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre. De algemene voorwaarden, Cookiebeleid en dit beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media platforms.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dappre neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dappre) tussen zit.

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Dappre B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten externe verwerkers in. Voor zover deze verwerkers bij het uitvoeren van de desbetreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in opdracht van Dappre B.V. en heeft Dappre B.V. de vereiste juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend conform de instructies van Dappre B.V. worden verwerkt.

Uitsluitend indien Dappre B.V. hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Jouw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dappre B.V. zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Dappre B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar team@dappre.com of door tijdens kantooruren te bellen naar 020 799 76 14‬.

Vragen en verzoeken om inzage, kopie, correctie, aanvulling, beperking van de verwerking en verwijdering en overdracht

Je kunt op elk moment aan ons vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, de verwerking ervan te beperken of je persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dappre B.V.. Ook kun je bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand aan je toe te sturen.

Je kunt je verzoek of bezwaar ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar team@dappre.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen je te identificeren middels rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Dit om zeker te weten dat de gegevens waarin inzage wordt gevraagd horen bij de aanvrager, alsmede ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op jouw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voor eventuele vragen of klachten kun je contact opnemen met Dappre B.V. door een e-mail te sturen naar team@dappre.com of door tijdens kantooruren te bellen naar 020 799 76 14‬.