Algemene Voorwaarden Dappre eVouchers

1. Algemene informatie

1.1
Deze Algemene voorwaarden eVouchers zijn van toepassing op elke eVoucher die bij of via Dappre, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, worden gekocht.

1.2
Met Dappre wordt Dappre B.V. bedoeld, statutair gevestigd te 1077 XV Amsterdam, aan het Zuidplein 36, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72325747.

1.3
Onder ‘eVoucher’ wordt verstaan een elektronische code die de houder van een dergelijke eVoucher (de ‘eVoucher Houder’) het recht geeft op afname van het Aanbod van de Onderneming binnen de op de eVoucher aangegeven periode (de ‘Geldigheidsduur’).

1.4
Onder ‘Aanbod’ wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de eVoucher Houder zijn of worden verkocht, geleverd en/of beschikbaar gesteld, zoals gespecificeerd op Dappre’s website en op de eVoucher.

1.5
De ‘Onderneming’ is een niet met Dappre verbonden derde, die het Aanbod verkoopt, levert en/of op andere wijze beschikbaar stelt en die Dappre machtigt in deze genoemde rechtshandelingen namens haar, door middel van onmiddellijke vertegenwoordiging, te handelen.

1.6
Als onmiddellijk vertegenwoordiger van de Onderneming behoudt Dappre zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eVouchers te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene voorwaarden eVouchers zullen online bekend gemaakt worden. De versie van de Algemene voorwaarden eVouchers die van kracht was op het tijdstip van de aankoop van een eVoucher, geldt.

2. Aankoop van een eVoucher

2.1
Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een eVoucher te kunnen kopen.

2.2
Door te klikken op de button ‘Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Dappre, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, tot het kopen van de eVoucher. De koop van de eVoucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien je een e-mail van Dappre, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Dappre behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Dappre, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat je jegens Dappre, een met Dappre gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.

3. Inwisselen van een eVoucher

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

 1. kan de eVoucher slechts één keer worden ingewisseld;
 2. kan de eVoucher alleen bij de Onderneming worden ingewisseld en niet bij Dappre;
 3. is de eVoucher slechts voor één persoon geldig; en
 4. dien je de bij de eVoucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de eVoucher bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2
Om een eVoucher te kunnen inwisselen, dient de bijbehorende code binnen de Geldigheidsduur aan de Onderneming overgedragen te worden. Indien de eVoucher niet binnen de Geldigheidsduur wordt ingewisseld, vervalt de eVoucher automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.

3.3
Indien de eVoucher wordt ingewisseld voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod behoren, is er geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe eVoucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.4
eVouchers mogen als geheel dan wel gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien de eVoucher, om welke reden dan ook, bij een Onderneming wordt ingewisseld voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod, blijft het recht op het resterende tegoed in stand tijdens de resterende Geldigheidsduur van de eVoucher. Er is geen recht op terugbetaling in contanten of een nieuwe eVoucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.5
Dappre mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een eVoucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de eVoucher koopt.

3.6
In het geval dat een Onderneming het Aanbod zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen, zal Dappre, namens de Onderneming, hierover en over de reden(en) zo snel mogelijk via e-mail informatie verstrekken.

4. Gebruik van een eVoucher

4.1
De aankoop van een eVoucher geschiedt uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik. Doorlevering door de koper aan een derde, anders dan op niet-commerciële basis, is niet toegestaan en zal automatisch leiden tot verval van de waarde van de eVoucher. Zowel het reproduceren van een eVoucher als het commercieel handelen met een eVoucher is verboden. Een e-voucher aan iemand cadeau geven mag dus wel.

4.2
Noch Dappre noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen eVouchers.

4.3
Elke poging om een eVoucher in strijd met deze Algemene voorwaarden eVouchers in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Dappre – leiden tot ongeldigheid van de eVoucher.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1
In overeenstemming met de geldende wetgeving mag een eVoucher binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de aankoop door Dappre per email is bevestigd, worden geannuleerd (de ‘Annuleringstermijn’). Indien je echter de eVoucher tijdens de Annuleringstermijn geheel of gedeeltelijk wordt ingewisseld, wordt dit gezien als een verzoek aan Dappre, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, uitdrukkelijk de goederen of diensten te leveren of beschikbaar te stellen, waarna het recht om de aankoop van de eVoucher te annuleren, vervalt. Zodra de eVoucher is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de eVoucher door Dappre, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming voltooid. Vanaf dat mmoment is er geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie.

5.2
Annuleren van de aankoop van een eVoucher kan op één van de volgende manieren:

 1. 5.2.1
  door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier online of
 2. 5.2.2
  door contact met ons op te nemen.

5.3
Indien de aankoop van de eVoucher in overeenstemming met dit artikel 5 wordt geannuleerd, zal Dappre, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, alle in verband met de aankoop gedane betalingen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop Dappre over deze annulering is geïnformeerd, aan de koper restitueren.

5.4
Klachten Indien de Onderneming het Aanbod na het inwisselen van de eVoucher niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, dienen rechtstreeks bij de Onderneming te worde ingediend. De Onderneming, en niet Dappre, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod. Het enige dat Dappre doet, is de eVoucher in naam en voor rekening van de Onderneming verkopen en beschikbaar stellen. Indien echter met de Onderneming geen overeenstemming kan worden bereikt over het verhelpen van de klacht, kan Dappre, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, desgevraagd proberen te helpen het probleem op te lossen.

5.5
Elke eventuele restitutie zal worden gedaan door middel van de oorspronkelijke betalingswijze, tenzij de koper van tevoren uitdrukkelijk aan Dappre heeft medegedeeld dit niet te wensen. Indien de oorspronkelijke betalingswijze is geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd, dient de koper dit onmiddellijk aan Dappre te laten weten via info@dappre.com. Indien dit niet is gebeurd en restitutie plaats vindt door middel van de oorspronkelijke betalingswijze, kan het voor koper nodig zijn om met zijn of haar bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van de restitutie te overleggen. Dappre verleent niet meer dan één restitutie.

5.6
De restitutie kan binnen 30 dagen vanaf de dag waarop die werd ontvangen, worden geweigerd. Indien de restitutie niet binnen deze 30 dagen wordt geweigerd, zijn met de restitutie alle vorderingen die koper eventueel jegens Dappre (als onmiddellijk vertegenwoordiger van de Onderneming) heeft en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende eVoucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod

6.1
Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming, en niet Dappre,:

 1. 6.1.1
  de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod is;
 2. 6.1.2
  de partij is die een overeenkomst aangaat met de eVoucher Houder als de eVoucher ingewisseld is; en
 3. 6.1.3
  uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod en voor het Aanbod zelf.


7. Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid

7.1
Dappre, als onmiddellijk van de Onderneming, verklaart dat:

 1. 7.1.1
  zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden eVouchers;
 2. 7.1.2
  de eVouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en
 3. 7.1.3
  zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2
Dappre is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Dappre; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3
Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Dappre niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4
Dappre kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod. Dappre is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod.

7.5
Dappre is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene voorwaarden eVouchers indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6
Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Dappre’s aansprakelijkheid jegens koper onder geen enkele omstandigheid de hoogte van de aankoopprijs van de eVoucher overschrijden.

8. De Dappre app

Met de Dappre app wordt bedoeld de mobiele applicatie met bijbehorende elektronische communicatie of diensten, alsmede elke online locatie waar een eVoucher van de Onderneming van Dappre kan worden gekocht. De Dappre app, waarin Dappre de eVouchers aanprijst, is eigendom van Dappre. Voor het gebruik van de Dappre app gelden afzonderlijke Algemene voorwaarden, waarvan deze Algemene voorwaarden eVouchers uitdrukkelijk onderdeel uitmaken.

9. Overig

9.1
Indien de koper deze Algemene voorwaarden eVouchers schendt en Dappre daartegen geen maatregelen onderneemt, betekent dit niet dat Dappre afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van die schending. Dappre kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij een koper zij of haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden eVouchers schendt.

9.2
Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden eVouchers, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij koper aan Dappre een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Dappre aan koper stuurt zal worden geadresseerd aan het emailadres dat koper bij de aankoop aan Dappre heeft verstrekt. Elke kennisgeving aan Dappre kan worden toegezonden aan het vestigingsadres van Dappre zoals weergegeven in artikel 1.2 of per email aan: info@dappre.com.

9.3
Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden eVouchers niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden eVouchers niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4
Op de dienstverlening van Dappre is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft.

9.5
De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.6
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan.

9.7
Bij buitengerechtelijke geschilbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld.

10. Acceptatie algemene voorwaarden

Door de Dappre eVouchers module te gebruiken accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van eventuele afwijkende eigen voorwaarden van gebruiker.Versie 1
2 januari 2020

Juridisch