Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service

1. Definities

1.1

Onder ‘eVoucher’ wordt verstaan een elektronische code die de houder van een dergelijke eVoucher (de ‘eVoucher Houder’) het recht geeft op aankoop van het Aanbod van de Onderneming binnen de op de eVoucher aangegeven periode (de ‘Geldigheidsduur’) voor een totaalbedrag van de Face Value van de eVoucher.

1.2

Onder ‘Aanbod’ wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de eVoucher Houder ter aankoop zijn of worden aangeboden in het kader van een Actie.

1.3

De ‘Onderneming’ is een organisatie die een Aanbod doet en die eVouchers uitgeeft met betrekking tot dat Aanbod.

1.4

De ‘Face Value’ is de Verkoopwaarde verhoogt met de Bonus die de Onderneming bij aankoop via de Dappre eVoucher Service van een op het Aanbod betrekking hebbende eVoucher, aan de Verkoopwaarde van de door haar uitgegeven eVoucher toevoegt.

1.5

Onder ‘Actie’ wordt verstaan een tijdelijk of permanent Aanbod van goederen of diensten van de Onderneming waarvan de aankoop geheel of gedeeltelijk met een eVoucher kan worden voldaan en zoals gespecificeerd op de website van de Uitgever en op de eVoucher.

1.6

De ‘Verkoopwaarde’ is de prijs waarvoor de eVoucher werd aangekocht.

1.7

De ‘Bonus’ is het verschil tussen de Face Value van de Verkoopwaarde van de eVoucher.

2. Algemene informatie

2.1

Deze Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service zijn van toepassing op elke eVoucher die via de Dappre eVoucher Service wordt gekocht.

2.2

Met Dappre wordt Dappre B.V. bedoeld, statutair gevestigd te 1077 XV Amsterdam, aan het Zuidplein 36, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72325747.

2.3

Dappre behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service zullen online bekend gemaakt worden. De versie van de Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service die van kracht was op het tijdstip van de aankoop van een eVoucher via de Dappre eVoucher Service, geldt.

3. Aankoop van een eVoucher via de Dappre eVoucher Service

3.1

Een persoon dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een eVoucher te kunnen kopen via de Dappre eVoucher Service.

3.2

Door te klikken op de button ’Betalen’ doet de desbetreffende persoon een aanbod aan Dappre tot het kopen van de eVoucher. De koop van de eVoucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien de aanvaarding van het aanbod is bevestigd in een e-mailbericht van Dappre dat is gestuurd aan het e-mailadres dat door de persoon die een aanbod aan Dappre tot het kopen van de eVoucher werd opgegeven ten tijde van het doen van het aanbod. Dappre behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het aanbod te weigeren. Bovendien kan Dappre, ook al heeft zij het aanbod geaccepteerd, de koopovereenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de persoon die het aanbod heeft gedaan jegens Dappre, een met Dappre gelieerde derde of de Onderneming fraude heeft gepleegd of fraude aan het plegen is.

4. Inwisselen van een eVoucher

4.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

  1. kan een via de Dappre eVoucher Service aangekochte eVoucher alleen bij de Onderneming worden ingewisseld en niet bij Dappre; en,
  2. dienen bij het inwisselen de bij de eVoucher behorende instructies en algemene voorwaarden van de Onderneming inzake het inwisselen te worden nageleefd.
4.2.

Om gebruik te kunnen maken van de Bonus dient de eVoucher binnen de Geldigheidsduur bij de Onderneming te worden ingewisseld. Indien de eVoucher niet of niet volledig binnen de Geldigheidsduur wordt ingewisseld, dan is het beleid van de Onderneming ten aanzien van niet binnen de Geldigheidsduur ingewisselde eVouchers van toepassing.

4.3.

Dappre is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen eVouchers.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1

In overeenstemming met de geldende wetgeving mag een eVoucher binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de aankoop door Dappre per e-mail is bevestigd, worden geannuleerd (de ‘Annuleringstermijn’). Indien echter de eVoucher tijdens de Annuleringstermijn geheel of gedeeltelijk wordt ingewisseld, vervalt het recht om de aankoop van de eVoucher te annuleren. Zodra de eVoucher geheel of gedeeltelijk is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de eVoucher door Dappre voltooid. Vanaf dat moment is er geen recht meer op restitutie van de Verkoopwaarde.

5.2

Annuleren van de aankoop van een eVoucher kan door contact met ons op te nemen via dappre@dappre.com.

5.3

Indien de aankoop van de eVoucher in overeenstemming met dit artikel 4 wordt geannuleerd, zal Dappre de Verkoopwaarde, binnen veertien (14) dagen vanaf de dag, waarop Dappre over deze annulering is geïnformeerd, aan de koper restitueren.

5.4

Klachten indien de Onderneming het Aanbod na het inwisselen van de eVoucher niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, dienen rechtstreeks bij de Onderneming te worden ingediend. De Onderneming, en niet Dappre, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod. Het enige dat Dappre doet, is de eVoucher verkopen en beschikbaar stellen.

5.5

Elke eventuele restitutie van de Verkoopwaarde van een eVoucher zal worden gedaan door middel van de oorspronkelijke betalingswijze. Indien de oorspronkelijke betalingswijze is geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd, dient de koper dit onmiddellijk aan Dappre te laten weten via dappre@dappre.com. Indien dit niet is gebeurd en restitutie plaats vindt door middel van de oorspronkelijke betalingswijze, kan het voor koper nodig zijn om met zijn of haar bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van de restitutie te overleggen. Dappre verleent niet meer dan één restitutie.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod

Uitsluitend en alleen de Onderneming, en niet Dappre, is verantwoordelijk voor het leveren of het beschikbaar stellen van het Aanbod en voor het Aanbod zelf.

7. Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid

7.1

Dappre verklaart dat:

  1. zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service;
  2. zij er alles aan zal doen om te bevorderen dat de Onderneming zich zal houden aan de verplichtingen die zij ten opzichte van Dappre is aangegaan, in het bijzonder de verplichtingen die betrekking hebben op de acceptatie van eVouchers en op de conformiteit van het Aanbod; en,
  3. zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet in strijd zal handelen met de eisen van professionele zorgvuldigheid.
7.2

Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 6.2, is Dappre niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.3

Dappre kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod. Dappre is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod.

7.4

Dappre is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene voorwaarden eVoucher Service indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.5

Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 6.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Dappre’s aansprakelijkheid jegens koper onder geen enkele omstandigheid de hoogte van de Verkoopwaarde van de eVoucher overschrijden

8. De Dappre app

De Dappre app, waarin Dappre de eVoucher aanprijst, is eigendom van Dappre B.V. Voor het gebruik van de Dappre app gelden afzonderlijke Algemene Voorwaarden, waarvan deze Algemene voorwaarden eVoucher Service uitdrukkelijk onderdeel uitmaken. Met de Dappre app wordt bedoeld de mobiele applicatie met bijbehorende elektronische communicatie of diensten, alsmede elke (online) locatie waar een eVoucher van de Onderneming kan worden gekocht via de Dappre eVoucher Service.

9. Overige bepalingen

9.1.

Indien de koper deze Algemene voorwaarden eVoucher Service schendt en Dappre daartegen geen maatregelen onderneemt, betekent dit niet dat Dappre afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van die schending. Dappre kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij een koper zijn of haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden eVoucher Service schendt.

9.2.

Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden eVoucher Service, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij koper aan Dappre een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Dappre aan koper stuurt zal worden geadresseerd aan het e-mailadres dat koper bij de aankoop aan Dappre heeft verstrekt. Elke kennisgeving aan Dappre kan worden toegezonden aan het vestigingsadres van Dappre zoals weergegeven in artikel 1.2 of per e-mail aan: dappre@dappre.com.

9.3.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden eVoucher Service niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eVoucher Service niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4.

Op de dienstverlening van Dappre is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft.

9.5.

De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.6.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan.

9.7.

Bij buitengerechtelijke geschilbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld.

10. Acceptatie algemene voorwaarden

Door de Dappre eVoucher Service te gebruiken accepteert de gebruiker deze Algemene voorwaarden Dappre eVoucher Service onder uitsluiting van eventuele afwijkende eigen voorwaarden van gebruiker.Versie 1
21 januari 2020

Juridisch